مراسم تقدیرجناب دکتر حسینن زاده ازمشارکت کنندگان در برگزاری سومین دوره نمایشگاه کاغذ،مقوا و صنایع وابسته