بلیط فوق امنیتی کاغذی

 بلیط فوق امنیتی کاغذی

 

موارد استفاده این نوع محصول جهت کارت های گارانتی ، بلیط های کنسرت ، کارت های عضویت ،بن های خرید و … می باشد.

این نوع محصول جهت استفاده به عنوان کارت های گارانتی ، بلیط کنسرت ،بن های خرید، کارت های عضویت و …. قرار می گیرد .
این محصول از جنس کاغذ و فویل بوده و ااز لحاظ امنیتی ، آپشن های فراوانی را در خود گنجاده است که تا کنون از لحاظ امنیتی در جهان رتبه اول امنیت را دریافت نموده است .